M?s? šiandieninis pasaulis – tai skaitmeninis pasaulis. Gyvenant spar?iu miesto tempu, kuris jau visiškai nebe?sivaizduojamas be interneto, savo verslui netur?ti internetin?s svetain?s tiesiog praž?tinga.  

Jeigu j?s jau kuris laikas, kaip vykdote tam tikr? nuosav? veikl? ir vis dar galvojate, kad interneto svetain? jums nereikalinga, labai klystate. Taip prarandate ne tik daug potenciali? klient? (jie papras?iausiai j?s? nemato), bet ir geresnes pa?io verslo galimybes. Internetini? svetaini? k?rimas veinareikšmiškai padeda ?gyvendinti daugyb? skirting? rinkodaros strategij?, kurios padeda j?s? veiklai augti tiesiog akyse. 
 
 

Svetain?s k?rimas, pasak ekspert?, reikalingas kiekvienam verslininkui, nes nors suk?rimo kaina n?ra s?lyginai didel?, bet ap?iuopiama nauda j?s? veiklos kryp?iai pasimato labai greitai.   

Internetini? puslapi? k?rimas daugeliui vis dar mistika. Tod?l, kad b?t? lengviau suprasti, koki? svarb? verslui suteikia tinklapi? k?rimas, si?lome susipažinti su esminiais šios paslaugos niuansais: 

  • Paieška. 93 procentai žmoni? jiems reikaling? preki? ar paslaug? dabar pradeda ieškoti b?tent internete. Taip, galb?t po to jie vyksta nusipirkti gyvai, bet susipažinimui dažnai pasitelkia interneto paieškos sistemas. Dažnai ?ia pat ir susigundo vienu ar kitu pasi?lymu. Internetinio puslapio k?rimas – tai tik pirmas žingsnis. Labai svarbu ir tinkamai optimizuoti pat? puslap?, kad jis b?t? gerai matomas b?tent j?s? versl? atitinkan?ius potencialius interesantus. Jeigu neturite savo svetain?s, parduodate tik 7 procentus savo produkto. Puslapi? k?rim? bei jo optimizavim? ir prieži?r? verta patik?ti šios srities profesionalams. 
  • Profesionalumas. Interneto svetain?s k?rimas – labai atsakingas žingsnis, kadangi jis parodo j?s?, kaip specialisto, profesionalum?. Kai kurie klientai net neperka preki? ar paslaug?, jeigu tiek?jas neturi savo puslapio, nes jis jiems pasirodo „nerimtas“. 
  • Prieiga. Puslapio k?rimas itin svarbu, nes d?l jo yra sukuriama tinkama prieiga prie j?s? veiklos. Žmon?s gali ?ia pat ir greitai sužinoti daugiau apie j?s? ?mon? ir parduodamas prekes. Net ir nežinant pa?ios j?s? ?mon?s, pirk?jai randa j? paieškos sistemose pagal raktinius žodžius, kurie atitinka vykdom? veikl?. 
  • Vert?. Interneto svetaini? k?rimas suteikia verslui ilgalaik?s vert?s. Paprastas pavyzdys: jeigu reklamuosite savo veikl? televizijoje ar radijuje, jums teks vienu kartu sumok?ti tam tikr? pinig? sum?, o reklama vis tiek bus tik trumpalaik?, jeigu pastoviai nemok?site už j?. Štai svetaini? k?rimas jau kas kita. Vienu kartu užsisakysite ši? paslaug? ir visam laikui tur?site savo nuosav? puslap?. Žinoma, investicij? kartas nuo karto reik?s, kalbant apie prieži?r? ir matomumo palaikym?, bet vistiek tai suteikia žymiai ilgesn? vert?, nei trumpalaikis vienkartinis pasireklamavimas. Tam, kad puslapis visada b?t? paieškos sistem? topuose reikalinga prieži?ra. Tam reikalingos ne tik interneto svetaini? k?rimo programos, bet ir kiti ?rankiai, apie kuriuos pla?iau gal?t? papasakoti svetaini? k?r?jai ir optimizuotojai. 

Pl?tra. Kita svarbi nauda, kuri? suteikia internetini? svetaini? k?rimas 

– tai galimyb? pl?toti savo versl? ir parduoti produktus užsienio rinkai. Tokiu b?du ryškiai praple?iate savo rinkos ribas ir sulaukiate dar daugiau potenciali? klient?. Daugum? preki? tikrai galite si?sti ir ? užsien?. K? ?ia kalb?ti apie užsien?, jau vien bus proga parduoti produktus kitiems Lietuvos miestams. 

Tai tik dalis naudos, kuri? jums suteikia puslapi? k?rimas. Labai rekomenduojame patik?ti svetain?s k?rimo darbus tik rimtiems profesionalams. Taip pat pasidom?kite, ar pasirinkta ?mon? gali suteikti tokias taip pat svarbias paslaugas, kaip: 

  • tinklalapi? k?rimas; 
  • interneto puslapio atnaujinimas; 
  • svetaini? prieži?ra; 
  • klient? generavimas; 
  • ssl sertifikato diegimas.