Nuotek? išvežimas – tai paslauga, kuri yra be galo reikalinga toms ?staigoms ar gyventojams, kurie n?ra prisijung? prie centralizuot? nuotek? šalinimo tinkl? ir turi jas šalinti savarankiškai. ?ia mes kalbame net ir apie tokius dalykus, kaip lauko tualeto valymas. Ko gero tai pats papraš?iausias pavyzdys, kur tikrai nerasite jokios s?sajos su centralizuotomis miesto sistemomis, ta?iau valymo paslauga reikalinga nuolatos.  
 
 

Gyventojai ar ?mon?s, netur?dami prieigos prie centralizuot? nuotek? šalinimo tinkl?, nuotekas paprastai kaupia patys specialiose talpyklose. O tada ieško, kas jas reguliariai gal?t? išvežti. B?tent tada ir praver?ia tokia paslauga, kaip nuotek? išvežimas Vilniuje arba nuotek? valymas Vilniuje ar kituose Lietuvos miestuose. ?prastai šias paslaugas teikian?ios ?mon?s gali laisvai bendradarbiauti tiek su atskiromis ?mon?mis, tiek su pavieniais gyventojais, nes normalu, kad ši? j? darb? visada reik?s reguliariai. Puiku, jeigu suteikia ir tam tikr? nuolaid?. Taip pat šios bendrov?s be nuotek? išvežimo, si?lo ir tokias paslaugas, kaip: 

  • nuotek? valymas bei išsiurbimas, pašalinimas iš kanalizacijos šulini?, lauko tualet?, duobi? ir speciali? rezervuar?; 
  • vamzdyn? ir valymo ?rengini? valymas. Šis b?das ne tik suteikia valymo paslaug?, bet ir užtikrina special? vamzdyno ar jo užsikimšusi? sistem? praplovim? aukštu sl?giu ar kitais reikiamais technikos b?dais; 
  • kanalizacijos valymas. Kanalizacijas meistrai valo, pasitelkdami pa?ias reikalingiausias priemones ir darbo metodik?. Poreikiui esant, atvyksta bet kuriuo metu ir padeda avarijos metu išvalyti apsemtus r?sius ar kitas patalpas. 
  • riebal? gaudykli? aptarnavimas; 
  • biotualet? valymas bei aptarnavimas; 
  • naftos gaudykli? ir sm?liagaudži? prieži?ra bei aptarnavimas. 

Kiek kainuoja nuotek? išvežimas? 

 Nuotek? išvežimas, kaip ir kanalizacijos valymas Vilniuje ir kitos su tuo susijusios paslaugos, yra kintan?ios kainos paslaugos. Suma, kuri? reik?s sumok?ti, priklauso nuo daugelio faktori?. Išvežimo kaina viena, bet jeigu reik?s dar ir pašalinti nuotekas, o ne tik išvežti, sumok?ti reik?s truput? daugiau. Kaina taip pat tiesiogiai priklauso nuo pasirinktos paslaugas tiekian?ios ?mon?s. Jeigu ji randasi kitame mieste – kaina išaugs d?l atstumo. Patartina rinktis bendrov?, kuri dirba kuo ar?iau j?s? gyvenviet?s, jeigu tikrai labai norite sutaupyti. Pa?i? kain? gali ?takoti net ir išvežam? nuotek? kiekis ar sunkesn?s galimyb?s privažiuoti fiziškai prie objekto.  

Prieš užsisakydami paslaug?, ?sitikinkite, kad pasirinkta ?mon? tikrai atlieka b?tent jums reikalingus darbus. Pavyzdžiui, viena ?mon? gali užsiimti kanalizacijos vamzdži? valymu, bet galb?t neteikia joki? kit? rimtesni? valymo darb?. B?tinai pasitarkite su paslaugas teikian?ia ?mone ir tikrai pavyks surasti abejoms pus?ms tinkam? sprendim?. Pasiklauskite kaimyn? ar draug?, galb?t jie turi jums rekomendacij?? 

Prieš užsisakydami norim? paslaug?, atidžiai pasiskaitykite pasirinktos ?mon?s internetin? puslap?. Patikima bei skaidriai dirbanti nuotek? valymo bendrov?, tur?t? užtikrinti šiuos aspektus: 

  • suteikti savo darbams garantij?. Sertifikuoti darbuotojai teikia paslaugas ne tik kokybiškai, bet ir visada laiku, taip, kaip buvo susitarta su klientu. Esant nesklandumams korektiškai sprendžia problemas, nes savo darbams duoda kokyb?s garant? ir už j? atsako; 
  • suteikti ne tik lanks?ias kainas, bet ir paslaug? prieinamum?. Rimta ?mon? niekada neatsisakys važiuoti toliau ir suteikti savo paslaugas, o kain? visada apskai?iuos logiškai ir atsižvelgiant ? kiekvieno kliento galimybes, jei tik jos bus aptariamos iš anksto; 
  • maloniai bendrauti. Na, ir žinoma, kokybiškas d?mesys klientui. Profesional?s darbuotojai visada ras laiko ir tur?s kantryb?s papasakoti savo klientams pla?iau apie teikiamas paslaugas ir naujoves.