Kaip pasirinkti geriausią nuotekų valymo bei išvežimo įmonę? 

Nuotek? išvežimas – tai paslauga, kuri yra be galo reikalinga toms ?staigoms ar gyventojams, kurie n?ra prisijung? prie centralizuot? nuotek? šalinimo tinkl? ir turi jas šalinti savarankiškai. ?ia mes kalbame net ir apie tokius dalykus, kaip lauko tualeto valymas. Ko gero tai pats papraš?iausias pavyzdys, kur tikrai nerasite jokios s?sajos su centralizuotomis miesto sistemomis, ta?iau valymo paslauga reikalinga nuolatos.  
 
 

Gyventojai ar ?mon?s, netur?dami prieigos prie centralizuot? nuotek? šalinimo tinkl?, nuotekas paprastai kaupia patys specialiose talpyklose. O tada ieško, kas jas reguliariai gal?t? išvežti. B?tent tada ir praver?ia tokia paslauga, kaip nuotek? išvežimas Vilniuje arba nuotek? valymas Vilniuje ar kituose Lietuvos miestuose. ?prastai šias paslaugas teikian?ios ?mon?s gali laisvai bendradarbiauti tiek su atskiromis ?mon?mis, tiek su pavieniais gyventojais, nes normalu, kad ši? j? darb? visada reik?s reguliariai. Puiku, jeigu suteikia ir tam tikr? nuolaid?. Taip pat šios bendrov?s be nuotek? išvežimo, si?lo ir tokias paslaugas, kaip: 

 • nuotek? valymas bei išsiurbimas, pašalinimas iš kanalizacijos šulini?, lauko tualet?, duobi? ir speciali? rezervuar?; 
 • vamzdyn? ir valymo ?rengini? valymas. Šis b?das ne tik suteikia valymo paslaug?, bet ir užtikrina special? vamzdyno ar jo užsikimšusi? sistem? praplovim? aukštu sl?giu ar kitais reikiamais technikos b?dais; 
 • kanalizacijos valymas. Kanalizacijas meistrai valo, pasitelkdami pa?ias reikalingiausias priemones ir darbo metodik?. Poreikiui esant, atvyksta bet kuriuo metu ir padeda avarijos metu išvalyti apsemtus r?sius ar kitas patalpas. 
 • riebal? gaudykli? aptarnavimas; 
 • biotualet? valymas bei aptarnavimas; 
 • naftos gaudykli? ir sm?liagaudži? prieži?ra bei aptarnavimas. 

Kiek kainuoja nuotek? išvežimas? 

 Nuotek? išvežimas, kaip ir kanalizacijos valymas Vilniuje ir kitos su tuo susijusios paslaugos, yra kintan?ios kainos paslaugos. Suma, kuri? reik?s sumok?ti, priklauso nuo daugelio faktori?. Išvežimo kaina viena, bet jeigu reik?s dar ir pašalinti nuotekas, o ne tik išvežti, sumok?ti reik?s truput? daugiau. Kaina taip pat tiesiogiai priklauso nuo pasirinktos paslaugas tiekian?ios ?mon?s. Jeigu ji randasi kitame mieste – kaina išaugs d?l atstumo. Patartina rinktis bendrov?, kuri dirba kuo ar?iau j?s? gyvenviet?s, jeigu tikrai labai norite sutaupyti. Pa?i? kain? gali ?takoti net ir išvežam? nuotek? kiekis ar sunkesn?s galimyb?s privažiuoti fiziškai prie objekto.  

Prieš užsisakydami paslaug?, ?sitikinkite, kad pasirinkta ?mon? tikrai atlieka b?tent jums reikalingus darbus. Pavyzdžiui, viena ?mon? gali užsiimti kanalizacijos vamzdži? valymu, bet galb?t neteikia joki? kit? rimtesni? valymo darb?. B?tinai pasitarkite su paslaugas teikian?ia ?mone ir tikrai pavyks surasti abejoms pus?ms tinkam? sprendim?. Pasiklauskite kaimyn? ar draug?, galb?t jie turi jums rekomendacij?? 

Prieš užsisakydami norim? paslaug?, atidžiai pasiskaitykite pasirinktos ?mon?s internetin? puslap?. Patikima bei skaidriai dirbanti nuotek? valymo bendrov?, tur?t? užtikrinti šiuos aspektus: 

 • suteikti savo darbams garantij?. Sertifikuoti darbuotojai teikia paslaugas ne tik kokybiškai, bet ir visada laiku, taip, kaip buvo susitarta su klientu. Esant nesklandumams korektiškai sprendžia problemas, nes savo darbams duoda kokyb?s garant? ir už j? atsako; 
 • suteikti ne tik lanks?ias kainas, bet ir paslaug? prieinamum?. Rimta ?mon? niekada neatsisakys važiuoti toliau ir suteikti savo paslaugas, o kain? visada apskai?iuos logiškai ir atsižvelgiant ? kiekvieno kliento galimybes, jei tik jos bus aptariamos iš anksto; 
 • maloniai bendrauti. Na, ir žinoma, kokybiškas d?mesys klientui. Profesional?s darbuotojai visada ras laiko ir tur?s kantryb?s papasakoti savo klientams pla?iau apie teikiamas paslaugas ir naujoves. 

Statybinių atliekų išvežimas 

Jeigu savo namuose neseniai atlikote kardinalius poky?ius, remontus, tikriausiai jau sp?jote pasteb?ti, kiek daug statybini? atliek? liko. Permainos b?ste ir taip atneša nenumatyt? problem?, o kai ateina metas sutvarkyti visas likusias šiukšles, daugeliui tai tampa nepakeliamu rupes?iu. Statybin?s atliekos lieka po kiekvieno, net ir menkiausio remonto. Puiku, kai j? nedaug. Bet k? daryti, kai j? transportavimas kitur jums ne?kandamas tiesiog fiziškai? 

Kai kurie žmon?s po remonto patys tvarko atliekas: jas r?šiuoja, nuomojasi specialius konteinerius, krauna  ir išvežioja. Kai kurie tai atlieka net ir be speciali? konteineri?. Ta?iau sutikite, tas atima labai daug j?s? j?g? ir laiko, kur? ver?iau paskirti daug prasmingesn?ms veikloms. 


 

 Statybini? atliek? išvežimas  patogi paslauga gyventojams. Jums nebereikia r?pintis po remonto likusiomis šiukšl?mis. Atliek? išvežimas tampa žymiai paprastesniu procesu, kadangi profesional?s darbuotojai bet kada pasiruoš? atskub?ti jums ? pagalb?.  

Statybini? šiukšli? išvežimas Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose spar?iai populiar?ja, nes šiuolaikinis gyvenimo tempas ver?ia žmones vertinti savo brang? laik?. 

Statybini? atliek? išvežimas: kod?l verta rinktis ši? paslaug?? 

 • Kaina. Patiems nuolat nuomotis specialius šiukšli? konteinerius gali b?ti brangu. Ne visada pavyksta tiksliai apskai?iuoti, kiek j? reik?s ir ži?r?k, kit? dien? tenka šios paslaugos ieškotis v?l. Statybini? atliek? išvežimas ir už tai sumokama kaina yra vienkartinis mokestis. J?s galite iš karto sužinoti, kiek tai atsieis ir lengviau orientuotis finansin?je situacijoje. Statybini? atliek? išvežimo kaina tiesiogiai priklauso nuo sukaupt? šiukšli?. Be to, jeigu atliek? itin daug, visada yra galimyb? d?r?tis ir gauti nuolaid? iš paslaugos tiek?jo.  
 • Galimyb?s. Kitas aspektas – nepakanka vien tik išsinuomoti konteiner?. Jeigu patys neturite tinkamos transporto priemon?s – atliek? nepavyks išvežti ? specialias surinkimo vietas.  Atliek? išvežimas – tai paslauga, kuri visais procesais (surinkimu, transportavimu bei išvežimu ir pristatymu tik ? tam skirtas vietas) pasir?pins už jus. 
 • Laikas. Sutikite, laikas, kur? gaišite rinkdami bei r?šiuodami ?vairias po remonto likusias atliekas, tikrai ne pats smagiausias. O kur dar konteineri? paieškos ir išvežimas, arba dar blogiau – vežiojimas po truput? patiems savo transportu? Taip bus sugaišta per daug j?s? brangaus laiko, kur? ver?iau jau skirti savo šeimai, hobiams ar tiesiog poilsiui. Statybin?s atliekos sukuria daug papildom? r?pes?i?, bet tik tada, kai nežinote, kur kreiptis pagalbos. 
 • Patogumas. Suprantama, kad po remonto namuose ir taip netr?ksta veiklos. Norisi kuo grei?iau visk? išvalyti bei prad?ti t? smag?j? ?sik?rim? naujuose namuose. Statybini? šiukšli? išvežimas Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose – tai paslauga, d?l kurios j?s jausit?s žymiai patogiau, kadangi nereiks patiems r?pintis bei nešioti atliek?. Tokie darbai tikrai atima j?gas, o ir ne visi yra ?veikiami tiesiog žmogaus rankomis. Po itin dideli? statyb?, gali likti tiek daug gruzo, kurio net rankomis nepakelsite. Tuomet statybini? atliek? išvežimas Vilniuje (arba kitame mieste) atskub?s ? pagalb? su reikiama technika, auto transportu bei greitai pad?s sutvarkyti vis? aplink?. 
 • Lanks?ios s?lygos. Puikiai suprantama, kad ne kiekvienas gali sau daug leisti finansiškai, net ir kalbant apie  toki? ?prast? visiems paslaug?, kaip atliek? išvežimas Vilniuje ir kitur. Geroji žinia ta, kad šios paslaugos tiek?jai si?lo ?vairias s?lygas pagal j?s? finansines galimybes. Pavyzdžiui, jeigu norite sutaupyti ir neskai?iuojate laiko, galite išsinuomoti tik konteiner?. Papildomai galite rinktis ir išvežimo paslaug?. Tuomet patiems liks tik surinkti. Tikrai galima pasiteirauti ir d?l papildom? žmoni?, kurie šalia viso paslaugos paketo dar ir surinks visas tas statybines atliekas.  
 • Plati galimyb? rinktis paslaugos tiek?jus. Atliek? išvežimas Vilniuje n?ra nauja paslauga. Daugelis jau sp?jo ?vertinti jos naud?. J?s? patogumui šiuo metu Lietuvoje dirba nemažai ?moni?, teikian?i? tokias paslaugas, kaip statybini? atliek? išvežimas Vilniuje. Tada jums belieka pasirinkti atsakingiausias ir geriausi? kain? si?lan?ias ?mones.